LAD

ຄົ້ນຫາຖານຂໍ້ມູນ LAD

ສືບຄົ້ນທົ່ວໄປ

ຕົວຊ່ວຍໃນການສືບຄົ້ນ

ໜື່ງໃນຄຸນສົມບັດຂອງ LAD ແມ່ນທ່ານສາມາດຈະຄົ້ນຫາ ແລະ ເຫັນການສະແດງຜົນເປັນພາສາລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເພື່ອຈະສາມາດເຮັດໄດ້ແນວນັ້ນໄດ້ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ ພາສາລາວUnicode. ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນເຄື່ອງຄອມພີວເຕີຂອງທ່ານ ດາວໂຫຼດ ພາສາລາວຕົວນີ້, ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍ, ແລະ ເອົາໄປໄວ້ໃນ fontsພາຍໃຕ້Control Panel ຢູ່ໃນ Windows. ຖ້າຫາກທ່ານມີບັນຫາທາງດ້ານນີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ NAFRI ICTແລະ ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍທ່ານ.

ຖ້າຄຳຄົ້ນທີ່ປ້ອນເຂົ້າມີຫຼາຍກວ່າສອງຄຳຂື້ນໄປແລະມີຍະວ່າງລະຫວ່າງຄຳຄົ້ນ, ຖານຂໍ້ມູນ LAD ຈະສະແດງຜົນຂໍ້ມູນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຳຄົ້ນທັງສອງທີ່ໄດ້ປ້ອນເຂົ້າໄປ, ແຕ່ກະບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງປ້ອນຄຳຄົ້ນໃຫ້ຕິດກັນເວລາຄຳຄົ້ນຖຶກປ້ອນເຂົ້າໄປ. ຖ້າ upland rice ຖຶກປ້ອນເຂົ້າໄປ, ລະບົບຄົ້ນຈະສາມາດສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ຕົງກັບImproving rice based upland cropping systems for the Lao PDR.

ຖ້າຫາກຄຳຄົ້ນທີ່ປ້ອນເຂົ້າໄປຢູ່ພາຍໃນວົງຢືມ(the "- or '-character), ລະບົບຈະຄິດວ່າເປັນຄຳຄົ້ນດຽວ ແລະ ລະບົບກໍ່ຈະສະແດງຂໍ້ມູນໃຫ້ຕົງກັບບັນດາຄຳຄົ້ນເຫຼົ່ານັ້ນຕາມລຳດັບ. ຖ້າຄຳວ່າ "upland rice"ໄດ້ຖຶກປ້ອນເຂົ້າໄປ, ລະບົບຄົ້ນຈະສາມາດສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ຕົງກັບStudies on production limiting factors of upland rice in Northern Laos.

ລະບົບການຄົ້ນຈະບໍ່ມີບັນຫາໃນການໃຊ້ຄຳສັບຕົວພີມໃຫຍ່ຫຼືຕົວພີມນ້ອຍ, ໝາຍຄວາມວ່າລະບົບຈະບໍ່ສົນໃຈວ່າຂໍ້ມູນທີ່ປ້ອນເຂົາໄປຈະເປັນຮູບລັກສະນະແນວໃດ. ຕົວຢ່າງ,ຄຳຄົ້ນUPLAND, upland, ແລະ uPlAnDແມ່ນຄືກັນໝົດ ເປັນການປະຕິບັດທັງໝົດຄືກັນ. ສໍາລັບການຄົ້ນຫາຫຼາຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, download ຄູ່ມື .

ຄົ້ນຫາຜ່ານຄຳສັບກະສິກຳ


Eng:

Lao:

ຄົ້ນຫາຕົວຊ່ວຍຂອງສັບກະສິກຳ

ສັບສຳພັນກະສິລາວແມ່ນວັດຈະນານຸກົມທີ່ FAO ໄດ້ໃຊ້ສຳຫຼັບການໃຊ້ຖ້ອຍຄຳກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ຫຼາຍກ່ວາ 15000 ຄຳທີ່ກ່ຽວພັນກັບກະສິກຳ . ໃນລະດັບຄວາມກ້ວາງມັນຈະຊ່ວຍການກໍານົດມາດຕະຖານທີ່ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ລາວ. ໃຊ້ສັບສຳພັນກະສິກຳການສືບຄົ້ນ. ກົດເທີງນີ້ ADDບັນທຶກສັບສຳພັນຕາມທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ເລືອກຄຳດັດຊະນີແລ້ວກົດປຸ່ມຄົ້ນຫາ

ບັນດາຂໍ້ມູນລ້າສຸດ: