LAD

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ສໍາລັບຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄຳຖາມກ່ຽວກັບຖານຂໍ້ມູນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ລາວ ຫຼື ສັບສຳພັນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ ສຄກປ ດ້ວຍທາງ Email ທີ່info@nafri.org.laຫຼື ທາງໂທລະສັບເບີ 021-770089. ສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈ versions (ໄດ້ຕິດຕັ້ງທາງ DVD or USB ) ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ຖານຂໍ້ມູນກະສິກຳ - ປ່າໄມ້ລາວ ແລະ ສັບສຳພັນກະສິກຳ . ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ທາງສຄກປຈະເກັບຄ່າໃນການຈັດສົ່ງ.

LAD - Lao Agriculture Database, version 3.0