LAD

ກ່ຽວກັບຖານຂໍ້ມູນກະສິກໍາ LAD - ປ່າໄມ້ ແລະ ສັບສຳພັນກະສິກຳ

LAD version 2 - 3 (Lao Aກະສິກຳ Database version 2)ແມ່ນຖານຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມີການດັດມີການປັບປຸງໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ພາສາລາວ ໃຫ້ດີໃນຮູບແບບເກົ່າຂອງ LAD ລຸ້ນເກົ່າ. ແມ່ນມີການພັດທະນາຈາກພາກສ່ວນ NAFRI ICT ແລະ Joakim Lagerqvist , ສຳລັບຄຳຄິດເຫັນ ຫຼື ຄຳຖາມທີ່ທ່ານພໍໃຈກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາcontact us.

ຖານຂໍ້ມູນກະສິກໍາລາວ ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ online ລະບົບການທີ່ລວບລາຍງານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ລາວໃນລາວທີ່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ , ແລະ ບາງຄັ້ງຄາວມີພາສາອື່ນໆອິກ.

ແມ່ນສ້າງໂດຍ ສຄກປ ໃນການຮ່ວມມືຂອງ ( ໄທ ) ຫ້ອງສະໝຸດມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດປະເທດໄທເພື່ອລວບລວມໃນການເກັບກຳ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ. The system is originally based on the AGRIS system of FAO. ຂ່າວສານທີ່ເກັບໄວ້ຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນປະກອບມີ: ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາທົດລອງ, ການສຳຫຼວດ, ເອກະສານຝຶກອົບຮົມສົ່ງເສີມ, ເອກະສານວິຊາການ, ເອກະສານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ. ຖານຂໍ້ມູນສຳລັບຂ່າວສານ

The database includes research results, surveys , training and extension materials, working papers, as well as policy and strategy reports. The database consists of bibliographic information, abstracts and to a limited extent, full text digital files., Currently, the database has 4709 records with a total 2210 downloadable fulltext files.

ລະບົບຖານຂໍ້ມູນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ເຊື່ອມສໍາພັນຫຼາຍຄໍາສັບເຊຶ່ງແມ່ນໃຊ້ວັດຈະນານຸກົມໂດຍໂຄງການ FAO ສຳລັບດ້ານເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເຊຶ່ງສັບສຳພັນທີ່ກ່າວມາ ສຄກປ ໄດ້ຂື້ນມາຫຼາຍກ່ວາ 15000 ກ່ວາຄຳສັບທີ່ໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ສ້າງສຳພັນລາວຈະຊ່ວຍການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ແບ່ງແຍກສັບສາມັນອອກເປັນຄຳໃນການເພີ່ມ ແລະ ລະດັບກ້ວາງອອກມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດໃຫ້ມາດຕະຖານການໃຊ້ສຳລັບຂໍ້ມູນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ລາວ

ສັບສໍາພັນກະສິກໍາລາວໄດ້ພັດທະນາເປັນກຸ່ມລວມມີ 40 ຄົນຈາກ ສຄກປ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວມັນແມ່ນການແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຫ້ອງສະໝຸດມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດປະເທດໄທໄດ້ມີການແປສຳເລັດຈາກ Agrovoc ນີ້ແມ່ນversion ຂອງລາວໄດ້ມີການສ້າງຂື້ນໃນສອງດ້ານ, ດ້ານທີໜຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ການເຈາະຈົງໂດຍສະເພາະການແປຄວາມໝາຍທັງໝົດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກການກຳນົດໃນ Agrovoc. ດ້ານທີສອງ, ກຸ່ມໜຶ່ງຂອງການກວດກາແກ້ໄຂ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຄັ້ງທີໜຶ່ງຂອງການແປ

contact NAFRI ໂອກາດນີ້ມັນໄດ້ມີການຕັດສິນໃຈເຖີງການໃຊ້ສະບັບຮ່າງຂອງ Agrovoc ສຳລັບກຳນົດຈາກຖານຂໍ້ມູນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ລາວ. ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຜົນປ້ອນທັງໝົດ ແລະ ຄວາມຄິດຈາກການບຳລຸງລຸ່ມນີ້ຍິນດີຕ້ອນຮັບ. ຖ້າທ່ານເຫັນຄຳຜິດ ຫຼື ທ່ານມີຄຳຄິດເຫັນກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້.

LAD - Lao Agriculture Database, version 3.0