LAD
LAD number:LAD010320110993
ARN number:LA2012000394
Title (main, Eng):Improvement of local pig production system in Pha Oudom, Houn and Phonthong District
Title (main, Lao):ການປັບປຸງລະບົບການລ້ຽງໝູລາດ ຢູ່ ເມືອງຜາອຸດົມ, ເມືອງຮຸນ ແລະ ເມືອງໂພນທອງ
Title (serial, Eng):The Lao Journal of Agriculture and Forestry
Title (serial, Lao):ວາລະສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
Literary indicators:R (Report/ບົດລາຍງານ)
Author(s):Soukanh Keonouchanh (ສຸກັນ ແກ້ວໜູຈັນ); Sopha Xaypha (ໂສພາ ຊາຍຜາ); Somchanh Khamphavong (ສົມຈັນ ຄຳພາວົງ)
Report type:Other
Level:AS
Media type:Journal
Primary subject category:Animal husbandry - ການຜະລິດທາງດ້ານສັດ
Availability:NAFRI Library, Vientiane (Lao PDR)
Publication date:2012-02
Pages (serial):129-142
Serial no:26
Summary statement:Eng, Lao
Language of text:Lao,
Descriptors:Swine; Livestock; Mortality; Stylosanthes; ໜູບ້ານ; ສັດລ້ຽງ; ການຕາຍ; Stylosanthes;
Keywords:local pig,average daily gain,mortality rate,number of piglet per liter, fresh stylo.; ໝູພື້ນເມືອງ, ອັດຕາການເພີ່ມນ້ຳໜັກຕໍ່ມື້, ອັດຕາການຕາຍ, ຈຳນວນລູກຕໍ່ຊອກ, ຖົ່ວສະໄຕໂລ;
Abstract (Eng):Base on the results from the field survey it indated that the average daily gain (ADG) of the indigenous pigs raised by the farmers in the northern part of Laos was not more than 100 g/day, the average litter size was 5-6 piglets/litter, and the mortality of piglets was 30-50%. The local feeding ingredients used by farmers were rice bran, maize, cassava root and some supplementary vegetables of which could not use all year round. Our hypothesis of the study was: the feed that farmers used to feed their animals had not enough in both quantity and quality and including poor management, therefore the productivity of their pig production was low. In order to test our hypothesis, the livestock research team with URDP support has conducted a study by conducting the experimental trial with farmers participation. The experimental animals (pigs) were divided into groups with two treatments: 1.) Animal group one were fed with local feed formulation (as farmers used to feed)(T0 as control) and 2.) lcal feed formulation with supplement with Stylo forage 10% (T1). One hundred fifty five of local pig with 50 of male, 2-3 month of age and weighing on average 10-15 kg ,were used in CRBD (Complet Randomise Block Design) arrangement to study the effect of graded levels 10% of fresh stylo legume supplementation in diet. The study combined two treatments : Treatments one: traditional feed 100%; Treatments two: traditional feed 90% +stylo fresh 10% and implemented in 06 villages (blocks), 31 houheholds (replications) and 05 pigs per household. There was no significant difference on daily live weight gain P<0.05 (109 g/h/d, 114 g/h/d) but there was significant difference on mortalility rate of winning pigs. The experiment results show that supplementation 10% of fresh stylo legume for local pig could have an additional daily weigh 15 to 40 g/h/d only.
Abstract (Lao):ÜêÖåÅŠ–Á§–ÓïÌ–ÄàÀ–ÀàÌ–Åá–ຫຼ×È ÜèÈÉà–ÀàÌ–âѸӖ̟ໜັÀ–É¡–Óº (ADG) ÁÜÖໝï–Ѻ̖âÓìÜÖÖà× –˯– ລ້ຽງໃນລະບົບຂອງÆà×–ÀßÅéÀÜÌ –ຢູ່ເຂດພາກເໜືອ–ãÓŠÌ–Í¡–âÀêÌ 100 ກຼàÓ/Óº–, ອັດຕາການເກີດລູກ ສະເລ່ຍ 5-6 ໂຕ/ຊອກ ແລະ ເປີເຊັນການຕາຍຂອງໝູນ້ອຍ 30-50%. ÜàØà̖ѺÌÊàÌ˯–Æà×– ÀßÅéÀÜÌ–Ìá–åÆ‹ລ້ຽງໝູÅŠ×ÌåØÇŠ– ãÓŠÌ–ÎßÀÜÍ–È‹×Ç Ýá, ÅàÖê, Øí×–ÓèÌÉ¿Ì –ãÖß âÅêÓÈ‹×Ç– ÑìÈ–ÏèÀ–ÅíÈ–ÄáÌ×Ì–ëñà ƱÖ͡–ÅàÓàÈÌá–åÆ‹–æÈ‹–ÉßຫຼÜÈ–Îê. Ñ×À–âÝíà–æÈ‹–É´ÃÅíÓÓîÈ–ÊàÌ–æ׋–׊à: Üà ຫານ–˯–åÆ‹–âÀìÜ–ໝï–ãÓŠÌÍ¡–ພຽງພໍ–ËາງÈ‹àÌÎßÖéÓàÌ –ãÖß ÂîÌ–ÌßÑà–Í ລວມທັງຂາດການຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ, ıÖâÎèÌÅà–âØÈ–åØ‹–Óê–ÜèÈÉà–ÀàÌ–âѸӖ̟ÙèÀ–É¡–ÓºÉoe–, ເປີເຊັນການຕາຍສູງ ແລະ ໃຫ້ລູກໜ້ອຍ. âѲܖԴÃÔìÌ–ÂìÌ–Åà–âØȖȨÃÀŠà–× ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າເຂດພູດອຍ ແລະ ພັດທະຄວາມ ສາມາດ –æÈ‹–Èá–âÌêÌ–ÀàÌສຶກສາຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 2 ຈຸທົດລອງ ຄື: 1) ໃຫ້ ອາຫານແບບຊາວບ້ານ (T0) ແລະ 2) ໃຫ້ອາຫານແບບຊາວບ້ານເສີມດ້ວຍຖົ່ວສະໄຕໂລ 10% (T1). ໝູພື້ນເມືອງ ຈຳນວນ 155 ໂຕ (ໝູຜູ້ 50 ໂຕ) ທີ່ມີນ້ຳໜັກ ສະເລ່ຍ 10-15 ກິໂລກຼາມ, ອາຍຸແຕ່ 2-3 ເດືອນ ໄດ້ແຈກຢາຍເຂົ້າໃສ່ການທົດລອງ ໃນຮູບແບບ CRBD (Randomize Completed Block Design) ໂດຍແບ່ງໃຫ້ຄອບຄົວລະ 05 ໂຕ,ຈຳນວນ 31 ຄອບຄົວ (Replication), ຂອງ 06 ບ້ານ (Block) ຢູ່ 03 ເມືອງ ຄື: ເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເມືອງຜາອຸດົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ຜ່ານ–ÀàÌ–ËíÈ–ÖÜÃເປັນâ×Öà 18 ເດືອນ (7/2009-2/2011) –âØèÌ–æÈ‹–׊à ຈຸ– ËíÈ–ÖÜÖËê 1 ແລະ ທີ 2 ມີອັດຕາການສ້າງນໍ້າໜັກຕໍ່ມື້ ແລະ ຈຳນວນລູກຕໍ່ຊອກ ບໍ່ແຕກຕ່າງກັນ ທາງສະຖິຕິ P>0.05 (109 ກຼາມ VS 114 ກຼາມ), ແລະ (3.8 ໂຕ VS 3.6 ໂຕ). ສໍາລັບອັດຕາການຕາຍ ຂອງໝູນ້ອຍຢ່ານົມ ສະເລ່ຍ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງສະຖິຕິ P<0.05 (27.5% VS 32%). ÄàÀ–ÏíÌ–ÁÜÃÀàÌ–ËíÈ–ÖÜÖå̖´Ã̸ ເຫັນໄດ້ວ່າ ການເສີມຖົ່ວສະໄຕໂລໃນລະດັບ 10% ບາງບ້ານ ໝູສາມາດສ້າງນ້ຳໜັກເພີ້ມຂຶ້ນໄດ້ 15-40 ກຼາມ/ມື້. ອັດຕາການຕາຍຂອງໝູນ້ອຍດູດນົມ ເຫັນວ່າ ຍັງມີຄ່າສູງຖ້າທຽບໃສ່ການລ້ຽງໃນລະບົບແບບປະປ່ອຍທົ່ວໄປ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຄືນກ່ຽວ ກັບສາເຫດຫຼັກ. ສຳລັບຈຳນວນລູກເກີດຕໍ່ຊອກແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍ ອາດເປັນຍ້ອນໝູແມ່ສາວທີ່ໃຫ້ລູກ ຊອກທຳອິດ, ການນຳໃຊ້ໝູເພດຜູ້ທີ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະ ເວລາທີ່ເໝາະສົມ ເມື່ອປະສົມພັນ, ຄວນສືບ ຕໍ່ຕິດຕາມ ໃນລຳດັບຊອກຕໍ່ໆໄປ.
Files: download full text file 1 out of 1 (1.69 MB)
Downloads:173

LAD - Lao Agriculture Database, version 3.0